Real Estate

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

1+ mld. CZK
Zainvestované prostředky investorů do fondu již dosáhly zhodnocení více než 1 mld. CZK
47,57 %
výkonnost podílových listů Class CZK
od založení
6+ % p.a.
předpokládaný výnos pro rok 2024
14 000+
investorů

O fondu

Stabilní a diverzifikované investice s nízkým rizikem již od roku 2016.

Nemovitostní fond Czech Real Estate Investment Fund, založený v roce 2016, se zaměřuje na investice do stávajících komerčních nemovitostí v České republice a Polsku převážně z oblasti maloobchodu, skladování a lehké výroby. Svou strategií míří na konzervativní investory, kteří preferují dlouhodobě stabilní zhodnocení s nižším rizikem profitující z kvalitně pronajatého realitního portfolia.

Fond udržuje vysokou diverzifikaci nájemců a nájemního výnosu i lokalit napříč Českou republikou a Polskem. Stabilitu výnosů zajištují tři stovky nájemců primárně v regionálních nákupních parcích.

Na trhu již od roku 2016

30 mezinárodních realitních projektů

300+ kvalitních nájemců

Investiční strategie

Strategie fondu je založena na akvizici komerčních nemovitostí s vhodnou skladbou nájemců a permanentním stabilním výnosem, který lze predikovat z dlouhodobě uzavřených nájemních smluv. Plánovaný výnos pro investory do podílových listů je 6 %. Fond se zaměřuje primárně na regionální retail parky s dominantní váhou prodejců potravin a zboží základní potřeby (potraviny, lékárny, drogerie apod.) a dále na logistické stavby a objekty lehké výroby. Zvolená strategie se ukázala během uplynulých let jako správná a odolná i mimořádným krizím.

OC Haná Olomouc

Proč investovat s námi

Segmentová i regionální diverzifikace portfolia

Investujeme do různých segmentů komerčních nemovitostí po celé ČR a Polsku. Vysoký počet objektů, stovky bonitních nájemců a orientace na regiony zajišťují díky své rozmanitosti stabilitu portfolia i jeho výnosů.

Bonitní nájemci s dlouhodobými smlouvami

Správný mix nájemců a dlouhodobé nájemní smlouvy jsou klíčem ke stabilním příjmům fondů. Mezi nájemci jsou zejména velké a finančně silné nadnárodní řetězce. Portfolio se vyznačuje vysokou a rostoucí délkou nájemních smluv.

Kvalitní facility a property management

Péče o fyzický stav objektů a kvalitu nájemních vztahů má zásadní vliv na zvyšování tržní hodnoty nemovitostí a zhodnocení vložených prostředků. Staráme se o více než 300 nájemců v desítkách objektů v České republice a Polsku.

Graf výnosu fondu

Od svého založení přináší fond investorům pravidelný a stabilní výnos. Jeho rizikovost je díky orientaci na maloobchodní nemovitosti velice nízká (3).

Chcete výhodně investovat?

CZK
CZK
CZK
let
Chci uplatnit DIP? DIP je Dlouhodobý investiční produkt, na který bude možné čerpat daňové odpočty. Tyto odpočty si bude moci klient uplatňovat, pokud délka trvání produktu bude 10 a více let a zároveň čerpání prostředků z produktu nastane nejdříve po dosažení 60 let věku klienta.
Stisknutím tlačítka “Zobrazit výsledky” souhlasíte se zpracováním údajů. O tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete informace zde.
CZK
CZK
CZK
let
Chci uplatnit DIP? DIP je Dlouhodobý investiční produkt, na který bude možné čerpat daňové odpočty. Tyto odpočty si bude moci klient uplatňovat, pokud délka trvání produktu bude 10 a více let a zároveň čerpání prostředků z produktu nastane nejdříve po dosažení 60 let věku klienta.
Počítám výnosy…
Výsledná částka
Zainvestováno
Z toho příspěvek zaměstnavatele
Reinvestice daňové úlevy (DIP)
Možné zhodnocení jednorázové investice
Možné zhodnocení pravidelné investice
Celkové možné zhodnocení za  let
Zainvestováno
Zhodnocení 6 %

Celkové započítané platby pro daňový odpočet

Za účastníka

Kolik chybí do maximálního limitu daňového odpočtu

Za účastníka

Naši nájemci

Informace pro investory

Název instrumentu (CZK)

Czech Real Estate Investment Fund Class CZK

Název instrumentu (EUR)

Czech Real Estate Investment Fund Class EUR

Obhospodařovatel fondu

CAIAC Fund Management AG

Doporučený investiční horizont

3 až 5 let (CZK), 4 až 5 let (EUR)

ISIN

LI0294389098 (CZK), LI1279585865 (EUR)

Investiční kategorie

Nemovitosti a nemovitostní společnosti

TER (nákladovost)

1,01 % p.a. (CZK), 1,01 % p.a. (EUR)

Měna

CZK nebo EUR

Valuace

Měsíční

Orgán dohledu

FMA Liechtenstein

Investiční region

Česká republika

Depozitář

Kaiser Partner Privatbank AG

Auditor

Deloitte

Naši spokojení investoři

Zkušenosti se zhodnocením fondů

Upozornění pro investory

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je investiční fond usídlený v Lichtenštejnsku, jehož obhospodařovatelem je lichtenštejnská investiční společnost CAIAC Fund Management AG. Fond je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61 EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je Fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem.

Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do Fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv.

Výhradním distributorem investic do Fondu v České republice je společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter.

Nejedná se o analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně se seznámit s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, jako jsou statut Fondu a klíčové informace pro investory.

Hodnota podílového listu Fondu může kolísat. Historické výnosy Fondu nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. zemí.

Investor nese plně riziko své investice, včetně možné ztráty. Investiční nástroje v sobě obsahují např. kreditní riziko emitenta a riziko kolísání hodnoty cenného papíru. Ani u konzervativních investic není možné se rizikům zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifikací, tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice.

Další informace jsou investorům k dispozici v českém jazyce ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu fondu.

Statut fondu

Dokument obsahuje smlouvu o správě svěřeného majetku a statut AIF podle lichtenštejnského práva.

Pro investory

Předmětem tohoto dokumentu jsou důležité informace o tomto fondu pro investory. Nejedná se o reklamní materiál. Tyto informace jsou zákonem předepsány pro objasnění podstaty tohoto fondu a rizik spojených s investicemi do něj. Doporučujeme přečíst si tento dokument, abyste mohli učinit fundované investiční rozhodnutí.

Často kladené otázky

Co je to otevřený nemovitostní podílový fond?

Otevřený nemovitostní podílový fond je určen všem investorům na trhu, kteří mají chuť investovat spolu s dalšími investory do nemovitostí a díky kolektivnímu investování tak lépe zhodnotit své vložené prostředky.

Jaká je minimální investice do fondu REAL ESTATE?

Doporučená minimální investice činí 500 CZK nebo 125 EUR. Investovat lze jednorázově nebo pravidelně podle preferencí a možností každého investora.

Jak dlouho musím nechat prostředky ve fondu a jak dlouho trvá výběr?

Minimální doba investice není stanovena. Investování je však potřeba chápat jako dlouhodobější proces a váš osobní investiční horizont by v ideálním případě neměl být kratší než 3 roky, a to i z důvodu tzv. daňového testu, kdy z prodeje podílového listu po uplynutí této doby nepodléhá zdanění. Doporučená doba investování je tedy alespoň 3 roky. Pokud však budete potřebovat investované prostředky získat zpět dříve, je potřeba počítat s tříměsíční lhůtou.

Jaký je vstupní poplatek?

U fondu se uplatňuje počáteční poplatek za zprostředkování investice, jehož výše závisí na investované částce (maximálně však činí 5 % z investované částky). V případě pravidelných investic je hned několik možností splacení tohoto poplatku. Detailní přehled naleznete na webových stránkách společnosti EFEKTA OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY A.S., která je výhradním distributorem fondu na území České republiky, nebo se informujte u  investičního konzultanta – DOMLUVTE SI SCHŮZKU na pobočce.

Jak přesně investice do fondu funguje?

Nemovitostní fond se zaměřuje na akvizice a dlouhodobé držení komerčních nemovitostí. Z investovaných prostředků nakupuje vhodné investice, zapadající do stanovené strategie a generující dlouhodobý, stabilní příjem. Z celkového výnosu pak vyplácí podíly investorům. V případě, že konkrétní nemovitost již nezapadá do zvolené strategie fondu, může být prodána do trhu.

Kdo zajišťuje správu fondu?

Správcem a administrátorem fondu je přední lichtenštejnská investiční společnost CAIAC Fund Management AG, která dozoruje veškeré aktivity fondu, rozhoduje o jeho strategii, právních a obchodních aspektech, akvizicích a prodejích nemovitostí. Kromě mezinárodních orgánů EU fond také spadá pod regulaci českých orgánů, konkrétně České národní banky.

Kdo se stará o nemovitosti fondu?

Správu nemovitostí, jejich provoz a vztahy s nájemníky zajišťuje správcovská společnost Real Estate Facility Management a.s., která je členem investiční skupiny DRFG, zakladatele fondu. Společnost pravidelně reportuje své aktivity administrátorovi fondu – přední lichtenštejnské investiční společnosti CAIAC FUND MANAGEMENT AG, zajišťuje veškeré relevantní podklady ke správnému rozhodování administrátora a správce fondu.

Jak mohu výkon fondu sledovat?

O aktuálním výkonu fondu jsou investoři informováni pomocí pravidelných reportů, zasílaných na svou kontaktní adresu. Každý rok fond publikuje výroční zprávu o svém hospodaření. Tyto a další materiály jsou zveřejňovány také na webových stránkách fondu a na stránkách správce a administrátora fondu společnosti CAIAC FUND MANAGEMENT AG.

Kdo je zakladatelem fondu?

Zakladatelem fondu je investiční skupina DRFG, která se zaměřuje na investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. V oblasti real estate má mnohaleté zkušenosti s akvizicí a správou maloobchodních, skladovacích a kancelářských nemovitostí po celé České republice. V roce 2021 zajišťovala technickou správu a provoz nemovitosti v hodnotě přesahující 8,73 miliard korun.

Máte další dotaz?

Máte-li další otázky k tomuto fondu nebo chcete-li přímo kontaktovat našeho zástupce, dejte nám vědět prostřednictvím níže uvedeného odkazu a my se vám obratem ozveme.

Fondy CZECH FUND jsou lichtenštejnské investiční fondy investující výlučně do aktiv na území České republiky schválené k prodeji a veřejné nabídce v České republice a Lichtenštejnsku.

Disclaimer

Zde uvedená sdělení nejsou nabídkou

Informace uvedené na webu CZECH FUND nelze považovat za nabídku nebo doporučení. Informace na webu nejsou určené žádným specifickým osobám. Jsou určeny všem návštěvníkům, kteří mohou mít obecný zájem o fondy CZECH FUND.

Nezávaznost zde publikovaných sdělení

CZECH FUND není obhospodařovatelem fondů, tím je lichtenštejnský asset manager CAIAC Fund Management AG. I přes maximální obezřetnost při kompilaci obsahu CZECH FUND nepřijímá žádnou odpovědnost za přesnost, spolehlivost a úplnost zde uváděných informací. Obsah webových stránek může být kdykoliv změněn bez předchozího oznámení. Na informacích zde uvedených nelze zakládat investiční nebo jiné rozhodnutí. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujme konzultaci s investičním konzultantem.

Upozornění na rizika

Mějte prosím na paměti, že hodnota investice může klesnout i stoupnout. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice jsou zpravidla předmětem vysoké volatility. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik uvedených ve statutu/prospektu příslušného fondu.

Potvrzení

Pro pokračování musíte potvrdit území a přijmout právní upozornění.

Upozornění na podvody na internetu

Zjistit více

Upozornění na podvody na internetu

Zaznamenali jsme, že v posledních dnech se množí případy podvodu a zneužití značky CZECH FUND především na sociální síti Facebook. Podvodníci se vydávají za reprezentanty CZECH FUND a lákají z uživatelů prostředky s vidinou několikanásobného zhodnocení vkladu v řádu hodin.

Prosíme, buďte obezřetní a pro nákup našich produktů vždy využijte služeb autorizovaných finančních specialistů.

V případě, že patříte mezi poškozené, tak nás prosím kontaktujte na adrese czech@fund.cz. Děkujeme.