Development

CZECH DEVELOPMENT FUND SICAV, A.S.

3,9 mld. CZK
Očekávaná tržní hodnota realizovaných developerských projektů
až 9 %
roční zhodnocení
900 mil. CZK
Očekávaná hodnota vlastního kapitálu fondu v roce 2024
5 projektů
do konce roku 2024

O fondu

Investujte do developerských projektů s přidanou hodnotou.

Fond Czech Development Fund SICAV, a.s. je určen zkušeným a sebevědomým investorům, kteří ocení atraktivní zhodnocení svých prostředků prostřednictvím spoluúčasti na developerských projektech. Fond se zaměřuje na investice do výstavby rezidenčních, výrobních a logistických nemovitostí ve střední Evropě. Na realizaci projektů dohlíží od začátku až do konce projektový tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi z oblasti investic do nemovitostí, projektového řízení a bankovního financování. Díky tomu může fond dosahovat maximálního zhodnocení. Investovat do fondu lze již od 1 000 000 CZK nebo 40 169 EUR (dle kurzu ČNB k 26.06.2024).

Rezidence Spojovací Praha

Investiční strategie

Strategií fondu je investovat do výnosově zajímavých developerských projektů z oblasti logistiky, lehké výroby a bytové výstavby, podílet se na jejich realizaci a kontrole, a zhodnocovat vložené prostředky investorů při následném prodeji dokončených nemovitostí.

Akvizice jsou zaměřeny na:

  • plně připravené projekty určené k okamžitému zahájení
  • pozemky s platným územním rozhodnutím a stavebním povolením
  • středně velké projekty v hodnotě od 100 milionů CZK

Výnos fondu se generuje z rostoucí hodnoty nemovitostí během výstavby a z jejich následného prodeje. Doporučený investiční horizont tak činí 5 let.

Diverzifikace nemovitostí podporuje dlouhodobou stabilitu výkonnosti fondu a růst vloženého kapitálu. Participace fondu na realizaci projektu od samého počátku až do jeho prodeje umožňuje aktivně ovlivnit podobu projektu, průběh stavby, financování, a tím i jeho budoucí tržní hodnotu.

Pro realizaci projektu si fond vybírá partnery se zkušenostmi z oborů výstavby a financování developerských projektů, kteří se řídí stejnou filozofií a hodnotovými postoji.

Green Mladá Boleslav

Jak to děláme

Vklad investorů do fondu

Akvizice nemovitosti/SPV (prostředek zvláštního určení)

Výběr developera, financování

Výstavba projektu

Dokončení a prodej projektu

Zhodnocení a výnos pro vás

Investiční akcie

Atraktivní zhodnocení investice díky Investičním akciím (IA).

Na výstavbě rezidenčních či průmyslových nemovitostí se mohou kvalifikovaní investoři podílet prostřednictvím Investičních akcií (IA) s minimální hodnotou výnosu*, a to do výše fondového kapitálu Výkonnostních investičních akcií (VIA I), které jim zajišťují výnos až 9 % p.a., minimálně však 7 % p.a.

Green Mladá Boleslav

*Příklad fungování minimálního výnosu IA do výše fondového kapitálu VIA I

Minimální výnos IA je ve výši 7 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Záruka formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů VIA I, v držení zakladatele, ve prospěch držitelů IA, a to až do výše fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní akcie třídy I.

IA – Investiční akcie v měně CZK (PIA CZK, DIA CZK) a Investiční akcie v měně EUR (PIA EUR, DIA EUR)
VIA I – Výkonnostní investiční akcie

Poznámka: Modelace výnosu při 10% podílu zakladatele na majetku IA fondu

Modelový vývoj milionové investice

PIA – prioritní investiční akcie
DIA – dividendová investiční akcie

Chcete výhodně investovat?

CZK
let
Stisknutím tlačítka “Zobrazit výsledky” souhlasíte se zpracováním údajů. O tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete informace zde.
CZK
let
Počítám výnosy…
Můžete získat
Zainvestováno
0 % po uplynutí 45 měsíců od úpisu, 3 % po uplynutí 36 měsíc, 6 % po uplynutí 24 měsíců, 9 % po uplynutí 12 měsíců, 12 % před uplynutím 12 měsíců. Výstupní poplatky jsou zaváděny jako ochrana samotných investorů, tedy investorů, kteří ve fondu zůstávají, odpovídají doporučenému investičnímu horizontu a jsou příjmem fondu.“ Výstupní poplatek
Celkové možné zhodnocení za  let

Modelový výnos 8 % p.a.V grafu je počítáno s modelovým ročním výnosem 8 %. Minimální výnos fondu je 7 % a maximální výnos může dosáhnout zhodnocení až 9 %.

Zainvestováno
Zhodnocení 8 %

Informace pro investory

Právní forma fondu

Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

Typ fondu

Fond kvalifikovaných investorů

Podkladová aktiva fondu

Nemovitostní společnosti, poskytnuté úvěry

Emitovaný cenný papír

PIA CZK CZ0008046471, DIA CZK CZ0008049095, PIA EUR CZ0008050408, DIA EUR CZ0008050416

Veřejná obchodovatelnost

Ne

Frekvence úpisu

Měsíční

Minimální investice (IA)*

1 000 000 CZK nebo 43 169 (dle kurzu ČNB k 26.06.2024)

Vstupní poplatek (IA)*

Až 3 % dle výše investice

Výstupní poplatek (IA)*

0 % po uplynutí 45 měsíců od úpisu, 3 % po uplynutí 36 měsíců, 6 % po uplynutí 24 měsíců, 9 % po uplynutí 12 měsíců, 12 % před uplynutím 12 měsíců. Výstupní poplatky jsou zaváděny jako ochrana samotných investorů, tedy investorů, kteří ve fondu zůstávají, odpovídají doporučenému investičnímu horizontu a jsou příjmem fondu.

Investiční horizont (IA)*

5 let

Frekvence odkupu investičních akcií

Měsíční

Splatnost odkupů investičních akcií (IA)*

Do 3 měsíců

Zdanění výnosů fondu

5 %

Zdanění podílníků

Ano, podle platných daňových zákonů

Obhospodařovatel fondu

DELTA Investiční společnost, a.s.

Administrátor fondu

DELTA Investiční společnost, a.s.

Depozitář fondu

Československá obchodní banka, a. s.

Auditor fondu

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Proč investovat do developerských projektů

  • Výnos až 9 % p.a., minimální výnos 7 % p.a.
  • Riziko diverzifikováno do segmentově a regionálně rozmanitých projektů
  • Externí nezávislé valuace od renomovaných mezinárodních společností
  • Fond kontrolován administrátorem, depozitářem a regulován ČNB
  • Spolupráce s kvalitními partnery, dodavateli a předními bankami
  • Zkušený tým pro kontrolu výstavby a finančního řízení projektů

Green Resort Kunětická hora

Naši spokojení investoři

Upozornění pro investory

Czech Development Fund SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem nebo podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje statut fondu nebo podfondu, který můžete získat na základě Vaší žádosti v sídle DELTA Investiční společnost a.s., nebo zasláním požadavku na info@deltais.cz.

Další důležité informace naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID). Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na: https://www.deltais.cz/fondy/czech-development-fund-sicav-a-s nebo jej můžete získat zasláním požadavku na info@deltais.cz. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti DELTA Investiční společnost a.s., Sokolovská 675/9 Karlín, 186 00 Praha 8. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti DELTA Investiční společnost, https://www.deltais.cz/.

Často kladené otázky

Proč investovat do realitního fondu s developerskými projekty?

Realizace developerských projektů obvykle generuje větší zisk, než je tomu u již existujících, plně pronajatých nemovitostí. O tento zisk, ale i případná rizika se dělí developer a investor, v našem případě tedy fond. Fond díky investici do developerských projektů v dlouhodobě atraktivních oblastech rezidenční a průmyslové výstavby diverzifikuje příjem a rozkládá tím riziko. Pokles výkonu fondu pod 5,75 % p.a. jako první nese do výše celé své investice skupina DRFG.

Jaká je minimální investice do fondu DEVELOPMENT?

Minimální investice do fondu je 1 000 000 CZK nebo 43 169 EUR (dle kurzu ČNB k 01.02.2024). Fond tak umožňuje zkušeným investorům investice do výnosnějších aktiv v podobě developerských projektů.

Jak přesně investice do fondu funguje?

Nemovitostní fond zaměřený na developerské projekty sdružuje vklady individuálních investorů, za které nakupuje pozemky, developerské projekty či podíly ve společnostech s developerskými projekty. Výnos se generuje z rostoucí hodnoty nemovitostí během výstavby a především z prodeje majetku konečným majitelům. Investoři si kupují akcie, jejichž prostřednictvím se stávají spolumajiteli developovaných nemovitostí.

Co jsou to Investiční akcie?

Majitelé Investičních akcií (IA) mají přednostní připisování výnosů fondu v minimální hodnotě 7 % p.a. a v maximální hodnotě 9 % p.a před majiteli Výkonnostních investičních akcií (VIA I). V případě, že výkonnost fondu klesne pod úroveň minimálního výnosu bude tento výnos dorovnán z majetku připadajícího na VIA I.

Jaká je doporučená doba investice?

S ohledem na zaměření fondu a vývoj developerských projektů v čase je investiční horizont minimálně pět let, během nichž se výrazně zhodnocuje vklad investora.

Jaké poplatky jsou spojeny s investicí?

Investice do fondu jsou spojené se vstupním poplatkem, který se pohybuje mezi 0 – 3 % z investované částky v závislosti na výši investice.

Kdo zajišťuje správu fondu?

Obhospodařovatelem fondu je investiční společnost DELTA Investiční společnost, a.s. a fond Czech Development Fund SICAV a.s. spadá pod regulaci České národní banky.

Jak mohu výkon fondu a realizované projekty sledovat?

O aktuálním výkonu fondu jsou investoři informováni pomocí pravidelných zpráv, zasílaných na jejich kontaktní adresu. Každý rok fond publikuje výroční zprávu o svém hospodaření. Tyto a další materiály jsou zveřejňovány také na webových stránkách fondu a na stránkách obhospodařovatele fondu.

Kdo je zakladatelem fondu?

Zakladatelem fondu je investiční skupina DRFG, která se zaměřuje na investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. V oblasti real estate má desetileté zkušenosti s akvizicí a správou maloobchodních, skladovacích a kancelářských nemovitostí po celé České republice, a to i v rámci nemovitostního fondu Czech Real Estate Fund (CREIF).

Máte další dotaz?

Máte-li další otázky k tomuto fondu nebo chcete-li přímo kontaktovat našeho zástupce pro prodej akcií Czech Development Fund, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedeného odkazu a my se Vám neprodleně ozveme.

Upozornění na podvody na internetu

Zjistit více

Upozornění na podvody na internetu

Zaznamenali jsme, že v posledních dnech se množí případy podvodu a zneužití značky CZECH FUND především na sociální síti Facebook. Podvodníci se vydávají za reprezentanty CZECH FUND a lákají z uživatelů prostředky s vidinou několikanásobného zhodnocení vkladu v řádu hodin.

Prosíme, buďte obezřetní a pro nákup našich produktů vždy využijte služeb autorizovaných finančních specialistů.

V případě, že patříte mezi poškozené, tak nás prosím kontaktujte na adrese czech@fund.cz. Děkujeme.