Development

Fond kvalifikovaných investorů

Pro investory s vizí

Pro investory s vizí

až 6,75 % p.a.
cílený výnos
1,4 mld. korun
očekávaný objem majetku fondu za 12 měsíců
3 až 5 projektů
v průběhu 12 měsíců

O fondu

Zanechte za sebou stopu a investujte do developerských projektů s přidanou hodnotou.

Fond Czech Development Fund SICAV, a.s. je určen zkušeným a sebevědomým investorům, kteří ocení atraktivní zhodnocení svých prostředků prostřednictvím spoluúčasti na developerských projektech. Fond se zaměřuje na investice do výstavby rezidenčních, výrobních a logistických nemovitostí ve střední Evropě. Na realizaci projektů dohlíží od začátku až do konce projektový tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi z oblasti investic do nemovitostí, projektového řízení a bankovního financování. Díky tomu může fond dosahovat maximálního zhodnocení. Investovat do fondu lze již od 1 milionu korun.

Investiční strategie

Strategií fondu je investovat do výnosově zajímavých developerských projektů z oblasti logistiky, lehké výroby a bytové výstavby, podílet se na jejich realizaci a kontrole, a zhodnocovat vložené prostředky investorů při následném prodeji dokončených nemovitostí.

Akvizice jsou zaměřeny na:

 • plně připravené projekty určené k okamžitému zahájení
 • pozemky s platným územním rozhodnutím a stavebním povolením
 • středně velké projekty v hodnotě od 100 milionů korun

Výnos fondu se generuje z rostoucí hodnoty nemovitostí během výstavby a z jejich následného prodeje. Doporučený investiční horizont tak činí 5 let.

Diverzifikace nemovitostí podporuje dlouhodobou stabilitu výkonnosti fondu a růst vloženého kapitálu. Participace fondu na realizaci projektu od samého počátku až do jeho prodeje umožňuje aktivně ovlivnit podobu projektu, průběh stavby, financování, a tím i jeho budoucí tržní hodnotu.

Pro realizaci projektu si fond vybírá partnery se zkušenostmi z oborů výstavby a financování developerských projektů, kteří se řídí stejnou filozofií a hodnotovými postoji.

Vklad investorů do fondu
1.  Vklad investorů do fondu
Akvizice nemovitosti/SPV
2.  Akvizice nemovitosti/SPV
Výběr developera, financování
3.  Výběr developera, financování
Výstavba projektu
4.  Výstavba projektu
Dokončení a prodej projektu
5.  Dokončení a prodej projektu
Výnos
6.  Výnos

Prioritní investiční akcie

Atraktivní zhodnocení investice díky prioritním investičním akciím.

Na výstavbě rezidenčních či průmyslových nemovitostí se mohou kvalifikovaní investoři podílet prostřednictvím tzv. prioritních investičních akcií (PIA) s podmíněnou garancí výnosu, a to do výše fondového kapitálu výkonnostních investičních akcií (VIA I), které jim zajišťují výnos až 6,75 % p.a., minimálně však 5,75 % p.a.

Zanechte za sebou stopu a investujte do developerských projektů s přidanou hodnotou:

 • cílený výnos 6,75 % p.a.
 • očekávaný objem majetku fondu 1,4 mld. Kč
 • 3 až 5 projektů do 12 měsíců

Zakladatel fondu je tak vysoce motivován k úspěšné realizaci projektu. V případě nižší výkonnosti fondu mají držitelé prioritních investičních akcií garantovaný minimální výnos 5,75 % p.a. do výše fondového kapitálu připadajícího na výkonnostní investiční akcie (VIA I) vlastněné zakladatelem fondu.

Modelový vývoj milionové investice

Modelový vývoj milionové investice

Příklad fungování garance minimálního výnosu PIA do výše fondového kapitálu VIA I

Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií* (PIA) ve výši 5,75 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií třídy I (VIA I), v držení zakladatele, ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií*, a to až do výše fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní akcie třídy I.

* Poznámka: Modelace výnosu při 10% podílu zakladatele na majetku (PIA) fondu

Graf
INFO

Informace pro investory

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Datum zápisu do OR 1. 5. 2021
Orgán dozoru Česká národní banka
Správce / Administrátor AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Československá obchodní banka, a.s.
Auditor PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Investiční horizont 5 let
Minimální výše investice 1 000 000 Kč
Vstupní poplatek (PIA) až 3 % dle výše investice
Výstupní poplatek (PIA) 0 % po uplynutí 45 měsíců od úpisu, 3 % po uplynutí 36 měsíců,
6 % po uplynutí 24 měsíců, 9 % po uplynutí 12 měsíců,
12 % před uplynutím 12 měsíců
Splatnost odkupu investičních akcií PIA do 3 měsíců
Stanovení hodnoty investičních akcií (PIA) měsíčně v Kč

Proč investovat s CZECH FUND

 • Výnos až 6,75 % p.a., minimální výnos 5,75% p.a.
 • Riziko diverzifikováno do segmentově a regionálně rozmanitých projektů
 • Externí nezávislé valuace od renomovaných mezinárodních společností
 • Fond kontrolován administrátorem, depozitářem a regulován ČNB
 • Spolupráce s kvalitními partnery, dodavateli a předními bankami
 • Zkušený tým pro kontrolu výstavby a finančního řízení projektů

Upozornění pro investory

Czech Development Fund SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem nebo podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje statut fondu nebo podfondu, který můžete získat na základě Vaší žádosti v sídle AVANT IS, nebo zasláním požadavku na info@avantfunds.cz.

Další důležité informace naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID). Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na: https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ nebo jej můžete získat zasláním požadavku na info@avantfunds.cz. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s.: www.avantfunds.cz/gdpr/.

Více informací najdete pod tímto odkazem Důležité informace o fondech pro investory | Avant (avantfunds.cz)

Aktuality

FAQ

Často kladené otázky

 • Proč investovat do realitního fondu s developerskými projekty?

  Realizace developerských projektů obvykle generuje větší zisk, než je tomu u již existujících, plně pronajatých nemovitostí. O tento zisk, ale i případná rizika se dělí developer a investor, v našem případě tedy fond. Fond díky investici do developerských projektů v dlouhodobě atraktivních oblastech rezidenční a průmyslové výstavby diverzifikuje příjem a rozkládá tím riziko. Pokles výkonu fondu pod 5,75 % p.a. jako první nese do výše celé své investice skupina DRFG.

 • Jaká je minimální investice do fondu DEVELOPMENT?

  Minimální investice do fondu je 1 milion korun. Fond tak umožňuje zkušeným investorům investice do výnosnějších aktiv v podobě developerských projektů.

 • Jak přesně investice do fondu funguje?

  Nemovitostní fond zaměřený na developerské projekty sdružuje vklady individuálních investorů, za které nakupuje pozemky, developerské projekty či podíly ve společnostech s developerskými projekty. Výnos se generuje z rostoucí hodnoty nemovitostí během výstavby a především z prodeje majetku konečným majitelům. Investoři si kupují akcie, jejichž prostřednictvím se stávají spolumajiteli developovaných nemovitostí.

 • Co jsou to prioritní investiční akcie?

  Prioritní investiční akcie upřednostňují majitele těchto akcií k přednostnímu připisování výnosů v minimální hodnotě 5,75 % p.a. a v maximální hodnotě 6,75 % p.a. před ostatními třídami výkonnostních investičních akcií. V případě, že se výkonnost fondu bude pohybovat pod garantovaným výnosem, bude tento výnos dorovnán z  majetku připadajícího na Výkonnostní investiční akcie třídy I fondu.

 • Jaká je doporučená doba investice?

  S ohledem na zaměření fondu a vývoj developerských projektů v čase je investiční horizont minimálně pět let, během nichž se výrazně zhodnocuje vklad investora.

 • Jaké poplatky jsou spojeny s investicí?

  Investice do fondu jsou spojené se vstupním poplatkem, který se pohybuje mezi 0 – 3 % z investované částky v závislosti na výši investice.

 • Kdo zajišťuje správu fondu?

  Obhospodařovatelem fondu je investiční společnost AVANT investiční společnost, a.s. Czech Development Fund SICAV, a.s. spadá pod regulaci České národní banky.

 • Jak mohu výkon fondu a realizované projekty sledovat?

  O aktuálním výkonu fondu jsou investoři informováni pomocí pravidelných zpráv, zasílaných na jejich kontaktní adresu. Každý rok fond publikuje výroční zprávu o svém hospodaření. Tyto a další materiály jsou zveřejňovány také na webových stránkách fondu a na stránkách obhospodařovatele fondu.

 • Kdo je zakladatelem fondu?

  Zakladatelem fondu je investiční skupina DRFG, která se zaměřuje na investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. V oblasti real estate má desetileté zkušenosti s akvizicí a správou maloobchodních, skladovacích a kancelářských nemovitostí po celé České republice, a to i v rámci nemovitostního fondu Czech Real Estate Fund (CREIF). V roce 2021 zajišťovala technickou správu a provoz nemovitostí v hodnotě přesahující 8 miliard korun. Celková hodnota spravovaného majetku překračuje 10 miliard korun.

Máte další dotaz?

Máte-li další otázky k tomuto fondu nebo chcete-li přímo kontaktovat našeho zástupce pro prodej akcií Czech Development Fund, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedeného odkazu a my se Vám neprodleně ozveme.