Real Estate

Fond kvalifikovaných investorů s proměnným základním kapitálem

Pro investori s vizí

Pro investori s vizí

5,75 – 6,75 % p.a.
cílovaný výnos
1,4 mld. korun
očekávaná hodnota majetku za 12 měsíců
10% vklad
zakladatele fondu

O fondu

Zanechte za sebou stopu a investujte do developerských projektů s přidanou hodnotou.

Fond Czech Development Fund SICAV, a.s. je určen zkušeným a sebevědomým investorům, kteří ocení atraktivní zhodnocení svých prostředků prostřednictvím spoluúčasti na developerských projektech. Fond se zaměřuje na investice do výstavby rezidenčních, výrobních a logistických projektů ve střední Evropě. Na realizaci projektů dohlíží od začátku až do konce zkušený projektový tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi z oblasti investic do nemovitostí, projektového řízení a bankovního financování. Díky tomu může fond dosáhnout maximálního zhodnocení. Investovat do fondu lze již od 1 milionu korun.

Proč investovat s námi

 • Deset let zkušeností s investicemi do nemovitostí
 • 17 500 spokojených klientů napříč investičními aktivitami
 • Minimální výnos 5.75 % p.a.
 • Společná investice se zakladatelem fondu
 • Spolupráce s kvalitními partnery, dodavateli a předními bankami
 • Zkušený tým pro kontrolu výstavby a finančního řízení projektů
 • Fond kontrolován depozitářem a regulován ČNB

Investiční strategie

Strategií fondu je investovat do výnosově zajímavých developerských projektů z oblasti logistiky, lehké výroby a bytové výstavby, podílet se na jejich realizaci a kontrole, a zhodnocovat vložené prostředky investorů při následném prodeji dokončených nemovitostí.

Akvizice jsou zaměřeny na:

 • plně připravené projekty připravené k zahájení
 • na podíly ve společnostech vlastnících projekty
 • pozemky s platným územním rozhodnutím a stavebním povolením

Výnos fondu se generuje z rostoucí hodnoty nemovitostí během výstavby a z jejich následného prodeje. Doporučený investiční horizont tak činí 5 let.

Diverzifikace nemovitostí zajišťuje dlouhodobou stabilitu výkonnosti fondu a růst vloženého kapitálu. Participace fondu na realizaci projektu od samého počátku až do jeho prodeje umožňuje aktivně ovlivnit podobu projektu, průběh stavby, financování, a tím i jeho budoucí tržní hodnotu.

Pro realizaci projektu si fond vybírá kvalitní partnery se zkušenostmi z oborů výstavby a financování developerských projektů, kteří se řídí stejnou filozofií a hodnotovými postoji.

Vklad investorů do fondu
1.  Vklad investorů do fondu
Akvizice nemovitosti/SPV
2.  Akvizice nemovitosti/SPV
Výběr developera, financování
3.  Výběr developera, financování
Výstavba projektu
4.  Výstavba projektu
Dokončení a prodej projektu
5.  Dokončení a prodej projektu
Výnos – vlastníci prioritních akcií + vlastníci výkonnostních akcií
6.  Výnos – vlastníci prioritních akcií + vlastníci výkonnostních akcií

Prioritní akcie

Atraktivní zhodnocení investice díky prioritním akciím

Na výstavbě rezidenčních či průmyslových nemovitostí se mohou kvalifikovaní investoři podílet prostřednictvím tzv. prioritních akcií (PIA) s podmíněnou garancí výnosů, které jim zajišťují minimální výnos ve výši 5,75 % p.a. a maximální výnos 6,75 % p.a.

Tato podmíněná garance je zajišťována vkladem zakladatele fondu, investiční skupiny DRFG, která plánuje dlouhodobě držet 10% podíl na majetku fondu v podobě výkonnostních akcií, a tím ručí za dosažení minimálního výnosu prioritních akcií i v případě nižšího než cílovaného výnosu. Zároveň fondu poskytuje nezbytnou součinnost a podporu pro úspěšnou realizaci projektů ve fondu.

INFO

Informace pro investory

Právní forma fondu Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu Fond kvalifikovaných investorů
Datum vzniku 20. 4. 2021
Dozorový orgán Česká národní banka
Správce / Administrátor AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář ČSOB
Auditor TBD (??)
Investiční strategie Investice do výstavby komerčních nemovitostní a bytových projektů určených na prodej lokalizovaných na území České republiky, Slovenska a Polska.
Měna fondu CZK
Stanovení hodnoty akcie Měsíčně

Upozornění pro investory

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem/prospektem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Investor nese plně riziko své investice. Odhady výnosů fondu nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu fondu. Klíčové informace jsou dostupné v českém jazyce, statut fondu pak v anglickém jazyce na odkazech uvedených níže na této stránce.

 • Statut fondu

  Předmětem tohoto dokumentu jsou důležité informace o tomto fondu pro investory. Nejedná se o reklamní materiál. Tyto informace jsou zákonem předepsány pro objasnění podstaty tohoto fondu a rizik spojených s investicemi do něj. Doporučujeme přečíst si tento dokument, abyste mohli učinit fundované investiční rozhodnutí.

  Klíčové informace

 • Pro investory

  Předmětem tohoto dokumentu jsou důležité informace o tomto fondu pro investory. Nejedná se o reklamní materiál. Tyto informace jsou zákonem předepsány pro objasnění podstaty tohoto fondu a rizik spojených s investicemi do něj. Doporučujeme přečíst si tento dokument, abyste mohli učinit fundované investiční rozhodnutí.

  Klíčové informace

FAQ

Často kladené otázky

 • Proč investovat do realitního fondu s developerskými projekty?

  Fond umožňuje vyšší zhodnocení kapitálu, než je tomu u již existujících nemovitostí, a to díky investici do developerských projektů v dlouhodobě atraktivních oblastech rezidenční a průmyslové výstavby. Prioritní akcie navíc zaručují minimální výnos i v případě dočasně nižší výkonnosti fondu.

 • Jaká je minimální investice do fondu DEVELOPMENT?

  Minimální investice do fondu je 1 milion korun. Fond tak umožňuje zkušeným investorům investice do výnosnějších aktiv v podobě developerských projektů.

 • Jak přesně investice do fondu funguje?

  Nemovitostní fond zaměřený na developerské projekty sdružuje vklady individuálních investorů, za které nakupuje pozemky, developerské projekty či podíly ve společnostech s developerskými projekty. Výnos se generuje z rostoucí hodnoty nemovitostí během výstavby a především z prodeje majetku konečným majitelům. Investoři si kupují akcie, jejichž prostřednictvím se stávají spolumajiteli developovaných nemovitostí.

 • Co jsou to prioritní akcie?

  Prioritní akcie upřednostňují majitele těchto akcií k přednostnímu připisování výnosů v minimální hodnotě 5,75 % p.a. a v maximální hodnotě 6,75 % p.a. před ostatními třídami výkonnostních akcií. V případě, že se výkonnost fondu bude pohybovat pod garantovaným výnosem, bude tento výnos dorovnán z  majetku připadajícího na Výkonnostní akcie třídy I fondu.

 • Jaká je doporučená doba investice?

  S ohledem na zaměření fondu a vývoj developerských projektů v čase je doporučený investiční horizont minimálně pět let, během nichž se výrazně zhodnocuje vklad investora. V případě držení akcií investor déle jak 3 roky, nepodléhá prodej akcií zdanění.

 • Jaké poplatky jsou spojeny s investicí?

  Investice do fondu jsou spojené se vstupním poplatkem, který se pohybuje mezi 1 – 3 % z investované částky v závislosti na výši investice.

 • Kdo zajišťuje správu fondu?

  Správcem a administrátorem fondu je investiční společnost AVANT Investiční společnost. Czech Development Fund SICAV spadá pod regulaci České národní banky.

 • Jak mohu výkon fondu a realizované projekty sledovat?

  O aktuálním výkonu fondu jsou investoři informováni pomocí pravidelných zpráv, zasílaných na jejich kontaktní adresu. Každý rok fond publikuje výroční zprávu o svém hospodaření. Tyto a další materiály jsou zveřejňovány také na webových stránkách fondu a na stránkách správce a administrátora fondu společnosti AVANT.

 • Kdo je zakladatelem fondu?

  Zakladatelem fondu je investiční skupina DRFG, která se zaměřuje na investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. V oblasti real estate má desetileté zkušenosti s akvizicí a správou maloobchodních, skladovacích a kancelářských nemovitostí po celé České republice, a to i v rámci nemovitostního fondu Czech Real Estate Fund (CREIF). V roce 2021 zajišťovala technickou správu a provoz nemovitostí v hodnotě přesahující 8 miliard korun. Celková hodnota spravovaného majetku překračuje 10 miliard korun.

Máte další dotaz?

200 znaků. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris metus. Integer imperdiet lectus quis justo. In enim a arcu malesuada. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Integer lacinia.