Development

Fond kvalifikovaných investorů s proměnným základním kapitálem

Pro investory s vizí

Pro investory s vizí

až 6,75 % p.a.
cílovaný výnos
1,4 mld. korun
očekávaná hodnota majetku za 12 měsíců
3 až 5 projektů
v průběhu 12 měsíců

About the Fund

Zanechte za sebou stopu a investujte do developerských projektů s přidanou hodnotou.

Fond Czech Development Fund SICAV, a.s. je určen zkušeným a sebevědomým investorům, kteří ocení atraktivní zhodnocení svých prostředků prostřednictvím spoluúčasti na developerských projektech. Fond se zaměřuje na investice do výstavby rezidenčních, výrobních a logistických nemovitostí ve střední Evropě. Na realizaci projektů dohlíží od začátku až do konce projektový tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi z oblasti investic do nemovitostí, projektového řízení a bankovního financování. Díky tomu může fond dosahovat maximálního zhodnocení. Investovat do fondu lze již od 1 milionu korun.

Proč investovat s CZECH FUND

 • 12 500 spokojených klientů nemovitostního fondu Czech Real Estate Investment Fund
 • Výnos až 6.75 % p.a., minimální výnos 5.75% p.a.
 • Riziko diverzifikováno do segmentově a regionálně rozmanitých projektů
 • Externí nezávislé valuace od renomovaných mezinárodních společností
 • Fond kontrolován administrátorem, depozitářem a regulován ČNB
 • Spolupráce s kvalitními partnery, dodavateli a předními bankami
 • Zkušený tým pro kontrolu výstavby a finančního řízení projektů

Investiční strategie

Strategií fondu je investovat do výnosově zajímavých developerských projektů z oblasti logistiky, lehké výroby a bytové výstavby, podílet se na jejich realizaci a kontrole, a zhodnocovat vložené prostředky investorů při následném prodeji dokončených nemovitostí.

Akvizice jsou zaměřeny na:

 • plně připravené projekty určené k okamžitému zahájení
 • pozemky s platným územním rozhodnutím a stavebním povolením
 • středně velké projekty v hodnotě od 100 milionů korun

Výnos fondu se generuje z rostoucí hodnoty nemovitostí během výstavby a z jejich následného prodeje. Doporučený investiční horizont tak činí 5 let.

Diverzifikace nemovitostí podporuje dlouhodobou stabilitu výkonnosti fondu a růst vloženého kapitálu. Participace fondu na realizaci projektu od samého počátku až do jeho prodeje umožňuje aktivně ovlivnit podobu projektu, průběh stavby, financování, a tím i jeho budoucí tržní hodnotu.

Pro realizaci projektu si fond vybírá partnery se zkušenostmi z oborů výstavby a financování developerských projektů, kteří se řídí stejnou filozofií a hodnotovými postoji.

Vklad investorů do fondu
1.  Vklad investorů do fondu
Akvizice nemovitosti/SPV
2.  Akvizice nemovitosti/SPV
Výběr developera, financování
3.  Výběr developera, financování
Výstavba projektu
4.  Výstavba projektu
Dokončení a prodej projektu
5.  Dokončení a prodej projektu
Výnos
6.  Výnos

Prioritní akcie

Atraktivní zhodnocení investice díky prioritním akciím

Na výstavbě rezidenčních či průmyslových nemovitostí se mohou kvalifikovaní investoři podílet prostřednictvím tzv. prioritních akcií (PIA) s podmíněnou garancí výnosů, které jim zajišťují výnos až 6,75 % p.a., minimální výnos však ve výši 5,75 % p.a.

Tato podmíněná garance je zajišťována vkladem zakladatele fondu, investiční skupiny DRFG, která plánuje dlouhodobě držet alespoň 10% podíl na majetku fondu v podobě výkonnostních akcií, a tím ručí za dosažení minimálního výnosu prioritních akcií i v případě nižšího než cílovaného výnosu. Zároveň fondu poskytuje nezbytnou součinnost a podporu pro úspěšnou realizaci projektů ve fondu.

INFO

Informace pro investory

Právní forma fondu Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu Fond kvalifikovaných investorů
Datum otevření fondu 1. 6. 2021
Dozorový orgán Česká národní banka
Správce / Administrátor AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Československá obchodní banka, a.s.
Auditor ????
Doporučený investiční horizont 5 let
Minimální výše investice 1 000 000 Kč
Obvyklý vstupní poplatek (PIA) 1 – 3 % dle výše investice
Výstupní poplatek (PIA) 0 % po uplynutí 45 měsíců od úpisu, 3 % po uplynutí 36 měsíců, 6 % po uplynutí 24 měsíců, 9 % po uplynutí 12 měsíců, 12 % před uplynutím 12 měsíců
Zpracování odkupu investičních akcií (PIA) Do 3 měsíců
Stanovení hodnoty investičních akcií (PIA) Měsíčně v Kč

Upozornění pro investory

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem/prospektem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Investor nese plně riziko své investice. Odhady výnosů fondu nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu fondu. Klíčové informace jsou dostupné v českém jazyce, statut fondu pak v anglickém jazyce na odkazech uvedených níže na této stránce.

Dokumenty k fondu

Aktuality

FAQ

Často kladené otázky

 • Proč investovat do realitního fondu s developerskými projekty?

  Realizace developerských projektů obvykle generuje větší zisk, než je tomu u již existujících, již plně pronajatých nemovitostí. O tento zisk, ale i případná rizika se dělí developer a investor, v našem případě tedy fond. Fond díky investici do developerských projektů v dlouhodobě atraktivních oblastech rezidenční a průmyslové výstavby diverzifikuje příjem a rozkládá tím riziko. Pokles výkonu fondu pod 5, 75 % p.a. jako první nese do výše celé své investice DRFG.

 • Jaká je minimální investice do fondu DEVELOPMENT?

  Minimální investice do fondu je 1 milion korun. Fond tak umožňuje zkušeným investorům investice do výnosnějších aktiv v podobě developerských projektů.

 • Jak přesně investice do fondu funguje?

  Nemovitostní fond zaměřený na developerské projekty sdružuje vklady individuálních investorů, za které nakupuje pozemky, developerské projekty či podíly ve společnostech s developerskými projekty. Výnos se generuje z rostoucí hodnoty nemovitostí během výstavby a především z prodeje majetku konečným majitelům. Investoři si kupují akcie, jejichž prostřednictvím se stávají spolumajiteli developovaných nemovitostí.

 • Co jsou to prioritní akcie?

  Prioritní akcie upřednostňují majitele těchto akcií k přednostnímu připisování výnosů v minimální hodnotě 5,75 % p.a. a v maximální hodnotě 6,75 % p.a. před ostatními třídami výkonnostních akcií. V případě, že se výkonnost fondu bude pohybovat pod garantovaným výnosem, bude tento výnos dorovnán z  majetku připadajícího na Výkonnostní akcie třídy I fondu.

 • Jaká je doporučená doba investice?

  S ohledem na zaměření fondu a vývoj developerských projektů v čase je doporučený investiční horizont minimálně pět let, během nichž se výrazně zhodnocuje vklad investora.

 • Jaké poplatky jsou spojeny s investicí?

  Investice do fondu jsou spojené se vstupním poplatkem, který se pohybuje mezi 1 – 3 % z investované částky v závislosti na výši investice.

 • Kdo zajišťuje správu fondu?

  Správcem a administrátorem fondu je investiční společnost AVANT Investiční společnost. Czech Development Fund SICAV spadá pod regulaci České národní banky.

 • Jak mohu výkon fondu a realizované projekty sledovat?

  O aktuálním výkonu fondu jsou investoři informováni pomocí pravidelných zpráv, zasílaných na jejich kontaktní adresu. Každý rok fond publikuje výroční zprávu o svém hospodaření. Tyto a další materiály jsou zveřejňovány také na webových stránkách fondu a na stránkách správce a administrátora fondu společnosti AVANT.

 • Kdo je zakladatelem fondu?

  Zakladatelem fondu je investiční skupina DRFG, která se zaměřuje na investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. V oblasti real estate má desetileté zkušenosti s akvizicí a správou maloobchodních, skladovacích a kancelářských nemovitostí po celé České republice, a to i v rámci nemovitostního fondu Czech Real Estate Fund (CREIF). V roce 2021 zajišťovala technickou správu a provoz nemovitostí v hodnotě přesahující 8 miliard korun. Celková hodnota spravovaného majetku překračuje 10 miliard korun.

Máte další dotaz?

Máte-li další otázky k tomuto fondu nebo chcete-li přímo kontaktovat našeho zástupce pro prodej akcií Czech Development Fund, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedeného odkazu a my se Vám neprodleně ozveme.