CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

Fond zaměřený na komerční nemovitosti na území České republiky

Fond se sídlem v Lichtenštejnsku, který je pod dohledem lichtenštejnského regulátora FMA (Finanzmarktaufsicht). Rozhodnutím České národní banky byl fond uznán jako srovnatelný se speciálním fondem nemovitostí podle českého práva, je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou a investice do fondu tedy mohou být v České republice veřejně nabízeny. Nabízení investic do fondu v České republice je tak pod dohledem České národní banky a podléhá českým předpisům.

Auditor: Deloitte  |  Depozitář: Kaiser Partner Privatbank AG  |  Správce: CAIAC Fund Management.

Fond přináší klientům

dlouhodobě stabilní zhodnocení

+5,08 %

zhodnocení za rok 2016
23.02.2016 – 22.02.2017

+5,17 %

zhodnocení za rok 2017
01.01.2017 – 31.12.2017

+4,43 %

zhodnocení za rok 2018
01.01.2018 – 31.12.2018

+16,09 %

zhodnocení od spuštění
23.02.2016 – 28.02.2019

Cena podílového listu - CZK

Aktiva pod správou - mil. CZK

Výše uvedené údaje o výkonnosti se týkají minulého období. Historické výnosy nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Investování do podílových listů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy těchto investičních nástrojů, z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. zemí. Investor nese plně riziko své investice, včetně možné ztráty. Prezentované zhodnocení v minulých letech je již očištěno o nákladovost fondu (TER), konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést. Informace jsou čerpány ze statutu fondu a webových stránek Liechtenstein Investment Fund Association

Portfolio nemovitostí vlastněných fondem

Aktuální hodnota nemovitostí

3 760 000 000 Kč

109 000 m² podlahové plochy

Vydělávejte na výnosech z nájmů

Nákupní centra jsou obsazena prémiovými nájemníky s dlouhodobými smlouvami

logo-tesco-140x90px
logo-obi-140x90px
logo-penny-market-140x90px
jysk-logo
decatlon-logo
mountfield-logo
planeo-elektro
okay-logo
logo-rossman-140x90px
dmloho
teta-logo
pepco
logo-sportisimo-140x90px
logo-elektro-word-140x90px
expert-logo
pwc
kik
oresi
phase
panda
prospanek
petcenter
auto-kelly
newyorker-logo
logo-ca-140x90px
logo-ccc-140x90px
hmlogo
logo-ms-140x90px

Časté dotazy

Nenajdete-li zde odpověď na vaše otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Minimální investice činí 500 Kč. Fond tedy umožňuje i drobným střadatelům pravidelně investovat a zhodnocovat své prostředky prostřednictvím komerčních nemovitostí.

Minimální doba investice není stanovena. Investování je však potřeba chápat jako dlouhodobější proces a váš osobní investiční horizont by v ideálním případě neměl být kratší než 3 roky, a to i z důvodu tzv. daňového testu, kdy z prodeje podílového listu po uplynutí této doby nepodléhá zdanění. Doporučená doba investice je min. 5 let. Pokud však dojde k nenadálé situaci a budete potřebovat investované prostředky získat zpět, je potřeba počítat s tříměsíční lhůtou. Pro přesnější informaci doporučujeme důkladně prostudovat statut fondu (odkaz na statut dostupný v anglickém jazyce je uveden níže), nebo se obrátit na naše investiční konzultanty – domluvte si schůzku na pobočce.

Nákladovost fondu (TER – Total Expense Ratio) je za poslední období vyčíslena na hodnotu 1,26 % p.a. Fond tak má nejnižší celkové náklady v kategorii nemovitostních fondů nabízených v České republice. Dále je třeba zdůraznit fakt, že tyto náklady jsou průběžně započítávány do hodnoty podílového listu, a tedy prezentované zhodnocení v minulých letech je již o tyto náklady očištěno. Konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést.

U fondu se uplatňuje počáteční poplatek za zprostředkování investice, jehož výše závisí na investované částce (maximálně však činí 5 % z investované částky). V případě pravidelných investic je hned několik možností splacení tohoto poplatku. Detailní přehled naleznete na webových stránkách společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., která je výhradním distributorem fondu na území České republiky, nebo se informujte u  investičního konzultanta – domluvte si schůzku na pobočce.

Měsíční reporty

Únor 2019

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci únoru vzestup o 0,37 % na hodnotu 116,10 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,43 % .

Leden 2019

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci lednu vzestup o 0,26 % na hodnotu 115,67 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,32 % .

Prosinec 2018

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci prosinci vzestup o 0,54 % na hodnotu 115,37 Kč. Zhodnocení fondu za rok 2018 je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,43 %.

Listopad 2018

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci listopadu vzestup o 0,31 % na hodnotu 114,75 Kč. Jeho dosavadní zhodnocení za rok 2018 je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,87 % a za posledních dvanáct měsíců fond vykazuje zisk na úrovni + 4,07 %.

Říjen 2018

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci říjnu vzestup o 0,09 % na hodnotu 114,39 Kč. Jeho dosavadní zhodnocení za rok 2018 je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,55 % a za posledních dvanáct měsíců fond vykazuje zisk na úrovni + 4,03 %.

Září 2018

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci září vzestup o 0,38 % na 114,29 Kč. Jeho dosavadní zhodnocení za rok 2018 je tedy + 3,46 % a za posledních dvanáct měsíců fond vykazuje zisk na úrovni + 4,69 %.

Srpen 2018

Nemovitostní fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenal v měsíci srpnu zisk ve výši + 0,10 %. Jeho dosavadní zhodnocení za rok 2018 je tedy + 3,07 % a za posledních dvanáct měsíců fond vykazuje zisk na úrovni + 4,53 %.

Červenec 2018

Nemovitostní fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND má za sebou další velice úspěšný měsíc, ve kterém zaznamenal zisk ve výši +0,56 %. Jeho aktuální zhodnocení od počátku roku je tedy +2,97 % a za posledních dvanáct měsíců pak jeho zhodnocení dosahuje úrovně +4,73 %.

Červen 2018

Za měsíc červen nemovitostní fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenal zisk ve výši +0,27%. Za období prvních šesti měsíců roku 2018 tak fond dosáhl zhodnocení +2,40%. Jeho výkonnost za posledních dvanáct měsíců pak dosahuje hodnoty +4,56%.

Květen 2018

Za měsíc květen nemovitostní fond zaznamenal zisk ve výši +0,73% a jednalo se tak o druhý nejúspěšnější měsíc v historii fondu. Jeho výkonnost za posledních dvanáct měsíců dosahuje úrovně +6,85%, což ho s přehledem řadí na absolutní špičku nemovitostních fondů distribuovaných na území České republiky.

Duben 2018

Nemovitostní fond během dubna zaznamenal zisk ve výši +0,48 %. Jeho výkonnost za posledních dvanáct měsíců tak dosahuje stále výborné hodnoty + 6,09 %, což ho řadí mezi absolutní špičku v kategorii nemovitostních fondů distribuovaných na území České republiky.

Březen 2018

V březnu zaznamenal náš nemovitostní fond zisk ve výši + 0,25 %. Jeho výkonnost za posledních dvanáct měsíců tak dosahuje výborné́ hodnoty + 5,94 %, což ho řadí mezi absolutní špičku v kategorii nemovitostních fondů distribuovaných na území České republiky. Drobní investoři jistě ocení zatím poslední úpravu statutu fondu, která snižuje hranici pro minimální investici. Počínaje následující valuací na konci dubna je již možné do fondu CZEACH REAL ESTATE INVESTMENT FUND začít investovat již od 500 Kč měsíčně.

Únor 2018

Za druhý měsíc roku 2018 zaznamenal náš nemovitostní fond zisk ve výši +0,26 %.
Jeho výkonnost za posledních dvanáct měsíců tak dosahuje výborné hodnoty +5,80 %.

Leden 2018

V prvním měsíci roku 2018 fond zaznamenal zisk ve výši + 0,37 %. Aktuální hodnota jednoho podílového listu tak činí 11 087,80 Kč. Fond byl spuštěn v únoru roku 2016, nyní to jsou tedy takřka přesně dva roky od jeho spuštění, během kterých fond přinesl svým investorům zhodnocení ve výši + 10,88 %, což ho řadí mezi absolutní špičku v kategorii nemovitostních fondů.

Upozornění pro investory

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem/prospektem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Investor nese plně riziko své investice. Odhady výnosů fondu nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu fondu. Klíčové informace jsou dostupné v českém jazyce, statut fondu pak v anglickém jazyce na odkazech uvedených níže na této stránce.

Informace pro investory

Název instrumentu: Czech Real Estate Investment Fund
Doporučený investiční horizont: min. 5 let
ISIN: LI0294389098
Investiční kategorie: Nemovitosti a nemovitostní společnosti
TER (nákladovost): 1,26 %
Měna: CZK
Valuace: Měsíční
Orgán dohledu: FMA Liechtenstein
Investiční region: Česká republika
Auditor: Deloitte

Statut fondu

Dokument obsahuje smlouvu o správě svěřeného majetku a statut AIF podle lichtenštejnského práva.

Statut fondu

Pro investory

Předmětem tohoto dokumentu jsou důležité informace o tomto fondu pro investory. Nejedná se o reklamní materiál. Tyto informace jsou zákonem předepsány pro objasnění podstaty tohoto fondu a rizik spojených s investicemi do něj. Doporučujeme přečíst si tento dokument, abyste mohli učinit fundované investiční rozhodnutí.

Klíčové informace

Správa fondu

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Výhradní distributor a kontaktní místo

Sídlo:
Holandská 878/2
639 00 Brno

Tel.: +420 545 218 972
E-mail: info@efekta.cz

Kaiser Partner Privatbank AG
depozitář

Herrengasse 23, P.O. Box 725
9490 Vaduz
Liechtenstein

Tel.: +423 237 80 00
Fax.: +423 237 80 01

CAIAC Fund Management AG
správce fondů

Haus Atzig, Industriestrasse 2
P.O. Box 27, FL-9487 Bendern
Liechtenstein

Tel.: +423 375 83 33
Fax: +423 375 83 38

Deloitte (Liechtenstein) AG
auditor

Bahnhofstr. 15
9494 Schaan
Liechtenstein

Tel.: +423 237 42 60

Jak přemýšlí o investicích

Karolína Plíšková

Hraji přímočaře, investuji přímočaře

Rozhovor >

Člověk není živ jen z financí a proto jsme partnery mnoha sportovních a kulturních aktivit, které pozitivně ovlivňují českou veřejnost.

.

Souhlasím s užitím cookies pro marketingové účely. Více informací zde.